Patientinddragelse

På Sano indgår patientinddragelse som en del af den overordnede strategi for vores rehabilitering og som et vigtigt fokusområde i forhold til at yde høj behandlingsmæssig kvalitet til patienterne. 
Tankegangen udgør en naturlig grundsten i den rehabiliterende praksis.
 
Rehabilitering er baseret på 'en samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk', og indsatsen formes efter patientens mål. Patientinddragelse bliver derfor betragtet som helt centralt for rehabilitering og er en integreret del af Sanos praksis, hvor patienterne bliver inddraget i beslutninger på både individuelt og organisatorisk niveau.
 
Kulturbåren patientinddragelse
Patientinddragelse på Sano findes både i brugen af konkrete, inddragende aktiviteter og redskaber og i kulturen.
 
Den patientinddragende kultur består af en anerkendende tilgang til patienternes oplevelser, ønsker og præferencer blandt de ansatte. En kultur, hvor der bliver lyttet til patienterne, og hvor personalet bærer patienternes feedback videre i organisationen og sørger for, at rehabiliteringsforløbet bliver justeret og tilpasset hen ad vejen.
 
Sano er ejet og drevet af Gigtforeningen; en patientforening der varetager patienternes interesser. Tilgangen til patientinddragelse bliver derfor helt naturligt en del af Sanos grundlæggende DNA.